Skip to content

TONY ORRICO

 

Kiedy zobaczyłam po raz pierwszy prace tego artysty, przypomniały mi się jedne z zajęć, na mojej uczelni z pewnym profesorem. Kazał on stanąć nam przy ścianie, do której przykleił ogromny karton, na całą jej powierzchnie, a następnie dał dwa ołówki i włączył muzykę. Poprosił nas, o zamknięcie oczu, wczucie się w rytm muzyki i rysowanie… Przyznam, że początkowo, nikt z nas nie widział w tym sensu. Ale bardzo szybko przekonaliśmy się, że to co powstaje na tej kartce, to obraz, który ukazuje wszystko to co działo się z nami i naszym ciałem podczas tworzenia. To jakby choreografia tancerza, który na pewnej powierzchni (kartce), pozostawia ślad po każdym kroku, figurze, pozycji… Co najzabawniejsze, każdy z nas czuł to w inny sposób. Inna kreska, kształt, a nawet nacisk ołówka…

 

Tony ORRICO – to artysta i choreograf. Eksploruje możliwości ludzkiego ciała, jako fizyczny narzędzie do tworzenia sztuki,  na tle tańca i chorografii. Tworzy swoje prace wykorzystując całe swoje ciało bądź rozpostarte ramiona. Składają się one z symetrycznych form i kształtów nakreślonych    podczas danego czasu trwania serii ruchów ciała. Swoje prace bardzo często rysuje na żywo, nieprzerywanie nawet 4 godziny.

When I saw for the first time, the work of this artist, it reminded me one of my classes from my university with a particular professor. He told us to stand against a wall, to which he taped a huge piece of cardboard on all surfaces, then he gave each of us two pencils and turned on the music. He asked us to close our eyes and feel the music and drawing. I admit that at first, none of us didn’t see sense in any of this. But very quickly we found out what we should create on this paper, an image which shows everything which was happening with us and our bodies at the time when we were creating it. It’s like a choreographer, who on certain surface’s or sheet’s, leaves a trace after each step, figure & position… What is funny is that each of us felt this in a different way. Another line, shape and even pen pressure.

Tony ORRICO – is an artist and choreographer. He explores the human body as a physical tool for creating art, using dance background and choreography. He creates his works using his whole body or outstretched arms. They consist of a symmetrical forms and shapes delineated during the duration of the series of movements of the body. His work often draws live, uninterrupted, for up to 4 hours.

 

 

RELATED POSTS

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *